Slovenské ľudové piesne 3

PRODUKT JE VYPREDANÝ

Oddelenie hudobnej folkloristiky Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied III. zväzkom Slovenských ľudových piesní pokračuje v uverejňovaní výsledkov svojej zberateľskej činnosti.

Výrobca:
SAV, Bratislava
Obj. čislo:
ant-sk-piesne-3

69,00 €

Slovenské ľudové piesne 3

Dr. Poloczek František


Oddelenie hudobnej folkloristiky Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied III. zväzkom Slovenských ľudových piesní pokračuje v uverejňovaní výsledkov svojej zberateľskej činnosti.
Táto edícia sa svojou povahou odlišuje od zvyčajných súborných piesňových publikácií tým, že jej materiál sa získava iba postupne. Preto sa museli hľadať nové vhodné spôsoby vedeckého usporiadania publikovaného materiálu. I keď systém vydávania tejto edície je v podstate vo všetkých zväzkoch rovnaký, predsa pri porovnávaní jednotlivých zväzkov možno badať jeho značné zdokonalenie. Napomáhajú to jednak skúsenosti, ktoré sa získavajú pri práci v oddelení, jednak nesporný vzrast úrovne novej slovenskej hudobnovedeckej generácie. Rozdiel medzi I. a II. zväzkom je vo vyhranení monografického vydávania podľa jednotlivých obcí, v spresnení melodického zápisu, v dôslednejšom určovaní príležitosti a v pripojení krátkych charakteristík jednotlivých obcí. III. zväzok je v porovnaní s predchádzajúcimi zväzkami zdokonalený pripojením širšieho historicko-národopisného opisu obcí, ktorý najmä poukazuje na príležitosti, pri ktorých sa piesne spievajú, a na formy pestovania hudobnej kultúry rozborom repertoáru z hľadiska slovesného, hudobného i dialektologického a konečne prehľadnou tabuľkou hudobných a slovesných rozborov. Rozsah III. zväzku je tiež proti predchádzajúcim zväzkom väčší. Obsahuje vcelku 938 piesní, ktoré tvoria piesňové monografie šiestich obcí. Pri výbere obcí, z ktorých sa publikujú piesne, sa vychádzalo zo snahy postupne prinášať materiál zo všetkých hudobno-nárečových oblastí Slovenska, čo je adekvátne zberateľskej činnosti oddelenia, ktoré sa v tejto vývinovej etape nemôže sústrediť iba na jednu oblasť.
III. zväzok Slovenských ľudových piesní sme začali pripravovať ešte v jeseni roku 1953 tým, že po určení obcí sa pre ďalšiu publikáciu urobil v dotyčných lokalitách prieskum pomocou dotazníka pre výskum hudobného folklóru. Úlohou prieskumných výprav bolo získať pokiaľ možno vyčerpávajúce správy, charakteristiky i opisy špecifických a typických hudobných prejavov v celej historicko-národopisnej šírke. Iba po preštudovaní takto získaných materiálov sa v obci urobil vlastný výskum v zmysle vedeckej dokumentácie na magnetofónový a filmový pás i fotografiou. Týmto spôsobom zachytené materiály sme doma podrobili štúdiu v prvom rade hudobnou a textovou transkripciou, potom po prepise na normalizované hárky pre archív i štrukturálnym analýzam hudobným a textovým s dôslednou vedeckou akríbiou. Po vyradení piesní s chybným obsahom a po usporiadaní piesní podľa spevných príležitostí bola piesňová monografia pre tento účel ukončená a pripravená do tlače. Pri úprave textov ľudových piesní sme používali tzv. zjednodušenú transkripciu, ktorou sa zapisujú nárečové prejavy určené pre širšiu verejnosť. Texty piesní sú upravené len z hláskoslovnej stránky, z tvaroslovnej iba čiastočne. Tým istým spôsobom sme upravili aj texty piesní v I. a II. zväzku ľudových piesní. Syntaktické a lexikálne javy sme neupravovali. Piesne sme ponechávali v tej forme, v akej ich zapisovatelia zaznamenali.
Piesne uverejnené v III. zväzku spievalo 90 spevákov (49 žien a 41 mužov), ktorých môžeme zadeliť do štyroch vekových skupín: 1. do 14 rokov, 2. od 14 do 30 rokov, 3. od 30 do 50 rokov a 4. od 50 rokov vyššie. V našej zbierke v prvej vekovej skupine figurujú 3 osoby, v druhej 26 osôb, v tretej 33 osôb a v štvrtej 28 osôb. Veková hranica spevákov sa pohybuje od 8 do 81 rokov. Všeobecne sa konštatuje, že nositeľmi väčšiny piesní sú ženy, ktoré ako pracovníčky doma a v poli sú viac primknuté k rodnej obci ako muži, ktorí často musia pracovať mimo obce. Preto ženy intenzívnejšie prechovávajú a rozvíjajú svojráz svojho prostredia nielen v oblasti hudobného folklóru, ale súbežne i v oblasti krojov. Pamäť jednotlivých osôb, ktoré nám spievali, nebola rovnaká. S výnimočnou pamäťou sa preukázali iba tieto speváčky: A. Magdošová z Bajerova, nar. roku 1892, zaspievala 116 piesní; M. Krišťáková, nar. roku 1920 v Rejdovej, zaspievala 66 piesní; Z. Vachulová z Turej Lúky, nar. roku 1905, zaspievala 63 piesní. Počet zaspievaných piesní u ostatných spevákov sa nevyrovnáva týmto ženám, preto ich tu nebudeme menovať.
Na II. zväzok našej edície so záujmom reagovali mnohí významní folkloristi, národopisci, hudobní skladatelia i milovníci slovenskej ľudovej piesne nielen doma, ale i v zahraničí. Cenné sú pripomienky najmä známeho československého folkloristu univ. prof. dr. J. Horáka, ktorý nám medziiným napísal „Vítam poznámky pripojené ku každej zo siedmich oblastí, ktoré ste spracovali v zbierke, ale škoda, že nie sú obšírnejšie, aby sa vyhovelo zásade uvedenej v predslove, že v ľudovej piesni je odraz hmotného i kultúrneho života, podmieneného životom celej spoločnosti v danej oblasti. Čitateľ i vedecký pracovník by si priali podrobnejšie správy, ... je povinnosťou vydavateľovou ukázať aspoň v hlavných črtách, čo nová zbierka prináša nového ..." Ako sa o tom môže každý presvedčiť, uvedeným požiadavkám sme vyhoveli už v tomto zväzku. Porovnávanie zbierky so všetkými dosiaľ publikovanými piesňami avšak nebolo možné doteraz urobiť, najmä pre nedostatok odborných kádrov, hoci aj z vedeckého hľadiska by bolo azda nedostačujúce zverejniť iba suché citovanie, kde ktorá pieseň má svoj melodický textový variant, bez toho, aby sme nevyvodili platné závery. Preto sme pokladali za dôležitejšie ponajprv analyzovať nami zozbierané piesňové monografie, vystihnúť charakteristické črty ich hudobnej i slovesnej reči a len potom určovať vzájomný pomer medzi piesňami a medzi obcami uverejnenými v zbierkach. Je to však úloha veľmi ťažká a zdĺhavá, preto jej výsledky budeme zverejňovať iba neskôr...

Parametre

Počet strán696
Rok vydania1956
Stavdobrý
Vydanieprvé
Jazykslovenský
Žánernáučná, dejiny
Rozmer30 x 22 x 6,5 cm

Strážiť zmenu ceny a dostupnosti

Ak chcete, zadajte e-mail a budeme Vás informovať o cene alebo skladovej dostupnosti tohto tovaru.

Vaša emailová adresa

Upozorni ma keď cena klesne pod

Od 9. apríla 2019 umožňuje náš obchod platby kartou a bankové prevody:

Prima online platba Tatrabanka online platba SLSP online platba VÚB online platba ČSOB online platba Poštová banka online platba Unicredit online platba Sberbank online platba OTP online platba Fio online platba VISA online platba Master online platba Maestro online platba TRUSTPAY online platba